Podmínky užití

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto podmínky použití upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Skrz.cz s.r.o., se sídlem Americká 525/23, 120 00 Praha, Česká republika, IČ: 24788015 (dále jen „poskytovatel“) a dalšími osobami, uživateli služby Skrz.cz (dále jen „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese Skrz.cz (dále jen „webová stránka“), případně prostřednictvím sítě Facebook. Dále upravují práva a povinnosti při využívání služby Skrz, webové stránky a další související právní vztahy.
  2. Znění podmínek použití může poskytovatel měnit či doplňovat. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce.
 2. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že uživatele zařadí do systému Skrz a bude mu zasílat vybrané slevové nabídky. Uživatel se zavazuje poskytnout platné osobní údaje (viz článek 8 a 9).
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Uzavření smlouvy se provádí zadáním emailové adresy uživatele na webové stránce, odesláním recenze dle čl. 11 těchto podmínek nebo přihlášením uživatele přes síť Facebook. Emailová adresa uvedená uživatelem je pro účely podmínek použití považovaná za správnou.
  2. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.
  3. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám.
 4. PODMÍNKY SLUŽBY

  1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
  2. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.
 5. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB, REKLAMACE

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 499 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Uživatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 12.4).
 6. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

  1. Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám.
  2. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
  3. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.
  2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
  3. Slevové kupóny či jejich část (slevový kód) lze používat výhradně za účelem uplatnění slevy z kupónu u jeho poskytovatele a nikoli za účelem jejich dalšího šíření, sdílení či jiné distribuce dalším osobám. Uživatel nesmí v používat slevové kupóny, jejich části (např. slevový kód) či odkazy na ně jinak než po dohodě s Poskytovatelem, zejména je zakázáno:
  4. - kopírovat slevové kódy na jakékoli internetové stránky nebo jejich části,
  5. - vkládat či jinak sdílet v rámci různých diskuzních fór, blogů či sociálních sítí slevové kupóny či jejich části (např. slevový kód nebo url odkazy na umístění slevy),
  6. - používat slevové kupóny či jejich části (např. slevový kód) za účelem jejich další prezentace a/nebo prezentace slevy,
  7. - používat slevové kupóny za účelem jejich dalšího šíření, sdílení či jiné distribuce,
  8. - používat slevové kupóny za účelem dalšího podnikání.
  9. V případě porušení povinností plynoucích z tohoto odst. 3. článku 7 těchto podmínek užití je Poskytovatel oprávněn:
  10. - ihned zrušit bez jakékoli náhrady či sankce uživateli jeho uživatelský účet včetně všech bonusů,
  11. - požadovat náhradu veškeré škody (včetně náhrady nákladů na právní zastoupení), vydání bezdůvodného obohacení a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, které může být vymáháno v penězích,
  12. - požadovat okamžité ukončení porušování povinností plynoucích z tohoto odst. 3. článku 7 těchto podmínek užití po každém provozovateli internetových stránek, kde se uživatel dopustí porušení svých povinností (zejména odstranění slevového kupónu a/nebo jeho části včetně slevového kódu, url a/nebo jakéhokoli jiného odkazu na slevu).
 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit zasláním žádosti o zrušení využívání služby z emailové adresy, kterou uvedl při uzavírání této smlouvy.
 9. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

  1. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.
  2. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
  3. Uživatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru.
 10. RECENZE

  1. Uživatel nebo i jiné osoby využívající webovou stránku (dále jen „recenzent“) mohou na webových stránkách poskytovatele umístit svou recenzi hodnotící zprostředkované služby (služby ze zakoupených voucherů) či samotné služby poskytovatele.
  2. Recenzi je možné na webových stránkách poskytovatele umístit dle volby recenzenta buď anonymně nebo neanonymně. Recenzent bere na vědomí, že:
   1. v případě anonymní recenze mohou třetí osoby na webových stránkách poskytovatele zjistit pouze vlastní text recenze, datum jejího umístění a IP adresu;
   2. v případě neanonymní recenze mohou třetí osoby na webových stránkách poskytovatele zjistit vlastní text recenze, datum jejího umístění a jméno, příjmení a/nebo e-mail recenzenta a IP adresu.
  3. Odesláním recenze recenzent uděluje souhlas s těmito podmínkami použití a je jimi vázán.
  4. V případě odeslání neanonymní recenze uzavírá recenzent s poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb dle čl. 3 těchto podmínek a stává se uživatelem ve smyslu těchto podmínek.
  5. Recenze nesmí svým obsahem porušovat právní předpisy ani dobré mravy, zejména nesmí být vulgární, pomlouvačná, hanlivá, poškozující dobrou pověst osob ani nesmí být v rozporu s jinými právy a/nebo oprávněnými zájmy třetích osob. Pokud bude obsah recenze v rozporu s těmito podmínkami, recenzent uděluje právo poskytovateli takovou recenzi neumísit na jeho webové stránky popřípadě ji z těchto stránek odstranit.
  6. Poskytnutím recenze recenzent uděluje poskytovateli bezplatně a dobrovolně nevýhradní licenci k jejímu užívání ke všem způsobům užití podle § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění, s právem poskytnout tato práva ve stejném nebo menším rozsahu třetí osobě (podlicenci). Poskytovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat způsobem neměnící její smysl, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem recenzi sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k recenzi třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla.
  7. Poskytovatel není povinen recenzi jakkoli užívat a je oprávněn recenzi kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek.
  8. Předávání jakýchkoli recenzí, názorů nebo připomínek poskytovali je dobrovolné a za poskytnutí licence nenáleží recenzentovi úplata.
  9. Recenzent nese plnou odpovědnost za obsah své recenze. Zveřejněním jeho recenze na webových stránkách poskytovatele nepřechází na poskytovatele odpovědnost za obsah recenze.
 11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností rozhodčím senátem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu (dále jen „Rozhodčí soud“) s Rozhodčími pravidly uvedeného soudu, a to on-line v souladu se Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line. Rozhodčí senát se bude skládat ze tří (3) rozhodců. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce. Každá strana bude jmenovat jednoho (1) rozhodce ze seznamu rozhodců vedeného tajemníkem uvedeného rozhodčího soudu. Dva (2) rozhodci takto jmenovaní zvolí ze seznamu rozhodců předsedu rozhodčího senátu. Pokud by strany nejmenovaly rozhodce v průběhu třiceti (30) dnů od data, kdy je o to soud požádá, nebo pokud by jmenovaní rozhodci v průběhu čtrnácti (14) dnů od svého jmenování nezvolili předsedu rozhodčího senátu, jmenuje rozhodce či předsedu rozhodčího senátu předseda Rozhodčího soudu.
  3. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa: Praha 2, Americká 525/23, PSČ 120 00, Česká republika, adresa elektronické pošty: podpora@skrz.cz, telefon +420775921621.

V Praze, dne 25. 5. 2018
Skrz.cz, s.r.o.